Badanie rynku

Strategia Gminy

Zadaniem Strategii Gminy jest zbudowanie komplementarnego, a więc całościowego i spójnego programu rozwoju społeczno - gospodarczego gminy. Firma nasza w celu zaspokojenia potrzeb jak największej liczby mieszkańców opracowała model budowy Strategii Gminy w oparciu o pełne współdziałanie z przedstawicielami poszczególnych grup społecznych, zawodowych oraz organizacji związanych z Gminą. W trakcie spotkań zostają wyodrębnione zespoły reprezentujące poszczególne grupy interesów np. [rolnictwo, służba zdrowia i opieka społeczna, oświata i kultura itd.], które analizują stan istniejący, definiują najważniejsze dla danej grupy problemy oraz proponują sposoby ich rozwiązania.


Inflacja

Najpopularniejszym sposobem mierzenia inflacji jest śledzenie zmiany wskaźnika cen konsumpcyjnych. Jednak nie jest to takie proste. Inflacja jest procesem. Znaczy to, że występuje wtedy, gdy ogólny poziom cen stale rośnie w jakimś okresie. Nie są nią jednorazowe podwyżki pod wpływem jakiegoś wstrząsu....


Stopy dyskontowe

Arkusz programu Excel służący do obliczania stóp dyskontowych [stóp zwrotu], w odniesieniu do nadwyżki finansowej lub wolnego strumienia pieniężnego przyszłych okresów.


Obliczanie stopy dyskontowej

Obliczanie stopy dyskontowej dla nieruchomości przy określonym poziomie stopy rzeczywistej oprocentowania [np. rocznych bonów lub obligacji skarbowych], oraz stopy inflacji.