Strategia Gminy

Zadaniem Strategii Gminy jest zbudowanie komplementarnego, a więc całościowego i spójnego programu rozwoju społeczno - gospodarczego gminy. Firma nasza w celu zaspokojenia potrzeb jak największej liczby mieszkańców opracowała model budowy Strategii Gminy w oparciu o pełne współdziałanie z przedstawicielami poszczególnych grup społecznych, zawodowych oraz organizacji związanych z Gminą. W trakcie spotkań zostają wyodrębnione zespoły reprezentujące poszczególne grupy interesów np. [rolnictwo, służba zdrowia i opieka społeczna, oświata i kultura itd.], które analizują stan istniejący, definiują najważniejsze dla danej grupy problemy oraz proponują sposoby ich rozwiązania.

Podczas powyższego etapu Euroinstytut pełni rolę moderatora, następnie na podstawie zebranych danych opracowujemy Strategię Gminy lub Program Rozwoju Lokalnego [PRL], zgodny z oczekiwaniami społeczności gminnej (lokalnej).

Procedura Planowania i Realizacji Strategii – plik PDF